Hoppa till innehållet

Västvind

Eolus har ansökt om att bygga en havsbaserad vindkraftspark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. Inom detta område planerar Eolus för 50 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 320 meter.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

4-4,5 TWh

Snabba fakta

Namn

Västvind vindkraftpark

Antal turbiner

max 50 st

Installerad effekt

ca 1000 MW

Storlek projektområde

ca 130 km²

Totalhöjd

max 320 m

Planerad driftsättning

2029

Om projektet

I Västsverige finns en viktig del av Sveriges näringsliv, här finns många stora aktörer inom bland annat fordons- och fordonsindustri, och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt elektrifieringen av samhället.

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa landtagningspunkterna för anslutningskabel i Göteborgs respektive Tjörns kommuner innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar el till industrier och verksamheter i Västsverige.

Status

Eolus lämnade i juli 2023 in tillståndsansökan för Västvind vindkraftpark. Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.

Innan tillståndsansökan upprättades hölls avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Underlag från dessa finns längre ner på sidan.

Om elsituationen i Västra Götaland

Västra Götaland är den region i landet som har överlägset störst antal anställda inom industrin. Elproduktionen i Västra Götaland är idag mindre än en tredjedel av elanvändningen i regionen. Rådet för grön industriomställning i Västra Götaland, som leds av landshövdingen och regionstyrelsens ordförande, konstaterar att det behövs ytterligare minst 15 TWh ny fossilfri elproduktion redan till 2030 för att klara den nuvarande industrins omställning samt beslutade nyetableringar som de två batterifabrikerna. Rådet har pekat ut den havsbaserade vindkraften som huvudsaklig källa för ny elproduktion i Västra Götaland fram till 2030. Källa: Länsstyrelsen

Milstolpar

Förstudier genomförs

2021

Samråd med myndigheter och allmänhet genomförs

Vintern 2021/2022

Kompletterande samråd genomförs

Våren 2023

Tillståndsansökan lämnas in till regeringen och mark- och miljödomstolen

Sommaren 2023

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America