Hoppa till innehållet

Blekinge Offshore

Eolus har genom ett projektbolag sökt tillstånd för vindkraftsparken Blekinge Offshore i havet utanför Sölvesborgs och Karlshamns kommuner.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

4,3 TWh

Snabba fakta

Namn

Blekinge Offshore

Antal verk

max 70 st

Areal projektområde

ca 150 km²

Avstånd mellan verk

ca 2000 m

Totalhöjd

max 330 m

Om projektet

Projektbolaget Blekinge Offshore AB har i februari 2024 sökt tillstånd för etablering av en vindkraftspark i Hanöbukten med tillhörande nedläggning av kablar. Den planerade vindkraftsparken ligger drygt fem kilometer öster och sydost om Hanö i Sölvesborgs och Karlshamns kommuners havsområden.

Inom detta område planerar bolaget för en vindkraftspark med potential för cirka 1 000 MW installerad effekt, vilket skulle innebära ett tillskott om cirka 4,3 TWh förnybar el per år in till elprisområde Malmö (SE4). Området överlappar med nationellt Riksintresse för energiprodukton och ett område för energiproduktion i den regionala Havsplanen för Blekinges kustkommuner. Berörda kommuner har uttalat sig positivt om planerna. 

Bakgrund

Blekinge Offshore AB projekterade med start 2009 för en havsbaserad vindkraftpark i Hanöbukten, inom delvis överlappande område. Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrade sig i ärendet 2013 och förordade att tillstånd skulle medges till den sökta verksamheten under förutsättning att vissa villkor ställdes för tillståndet. MMD överlämnade till regeringen att avgöra tillåtligheten av den sökta verksamheten i samband med ovan beskrivet yttrande. Regeringen avslog år 2016 tillståndsansökan för dåvarande utformning av Blekinge Offshore med hänvisning till totalförsvarets intressen. Sedan dess har möjligheterna för omtag av tillståndsprocessen bevakats.

Omstart med helt nytt projekt

Under 2022 nystartades projektet och den planerade vindkraftsparken har anpassats utifrån bland annat totalförsvarets intressen, men även efter den snabba teknikutveckling som skett i vindkraftsbranschen de senaste tio åren. Eolus och övriga delägare är övertygade om att Blekinge Offshore är ett av de havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige som har störst möjligheter att kunna realiseras utifrån marknadsmässiga villkor och produktionskostnad.

Försvarsmaktens största anledning till att motsätta sig projektet 2016 var ytanspråket på det marina övningsområdet och det korta avståndet mellan turbinerna. Med en cirka 40 procent mindre projektyta, cirka 90 procent färre turbiner och ett fyrdubblat avstånd mellan turbinerna är Blekinge Offshore idag ett helt nytt projekt.

Goda möjligheter till nätanslutning av den planerade vindkraftsparken finns till befintlig infrastruktur.

Ny ansökan inlämnad

En ny tillståndsansökan för den planerade vindkraftsparken med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram genom att tidigare genomförda undersökningar och utredningar kompletterats och anpassats till dagens regelverk. Avgränsningssamråd, som syftar till att vägleda projektet till lämplig omfattning i miljöbedömningen, genomfördes under sommaren 2022. Samrådshandlingar finns att läsa nedan.

Milstolpar

2007

Arbetet med Blekinge Offshore med dåvarande utformning startade

2009

Samråd med myndigheter och allmänhet (dåvarande utformning)

2012

Tillståndsansökan för Blekinge Offshore (dåvarande utformning) lämnades in till Mark- och miljödomstolen

2013

Mark- och miljödomstolen förordar tillstånd under förutsättning att vissa villkor ställs för tillståndet

2016

Regeringen avslog ansökan för dåvarande utformning med hänvisning till försvarets intressen

2022

Projektet nystartas med en helt ny layout och design​

Sommaren 2022

Samråd med myndigheter och allmänhet om projektet i nuvarande utformning

2022 - 2023

Utredning av miljökonsekvenser

2024

Ny tillståndsansökan inlämnad

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America