Hoppa till innehållet

Hässleholm 2023-05-12

Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2022 till 1,50 kronor per aktie med tisdagen den 16 maj 2023 som avstämningsdag.

Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes och Marie Grönborg nyvaldes till styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som innebär att anställda i Sverige inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2023 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 19 maj 2022  

Eolus Vind AB:s årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 19 maj.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2021 till 1,50 kronor per aktie med måndagen den 23 maj 2022 som avstämningsdag.

Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter och Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2022 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 

www.eolusvind.com

Hässleholm den 19 maj 2021

Eolus Vind AB:s årsstämma 2021 avhölls idag onsdagen den 19 maj. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för det förlängda räkenskapsåret 2019/2020 till 2,00 kronor per aktie med fredagen den 21 maj 2021 som avstämningsdag.

Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter och Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades det att ett retroaktivt styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden och 58 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det retroaktiva arvodet är baserat pro rata på den tillkommande tid som styrelsens mandatperiod förlängts till följd av omläggningen av bolagets räkenskapsår under 2020.

I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete.

Stämman beslutade vidare om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilka i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med de huvudsakliga justeringarna att rörlig kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta antal månadslöner och att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den relativa viktningen avseende vissa finansiella mål tas bort.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2021 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av en ny § 13 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning i samband med kommande bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om nära 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 Hässleholm den 25 januari 2020.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2018/2019 till 1,50 kronor per aktie med tisdagen den 28 januari 2020 som avstämningsdag. Bolagets styrelseledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet.

Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter och Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 1 250 000 kronor, varav 375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete. Stämman beslutade vidare om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som innebär att samtliga anställda inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2019/2020 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

I anslutning till årsstämman anordnades ett seminarium om miljö och vindkraft med temat ”Framtiden tillhör det förnybara” med över 400 deltagare.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com.

Hässleholm den 26 januari 2019

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 26 januari 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017/2018.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med 1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 29 januari 2019 fastställdes som avstämningsdag för utdelningen.

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter till sju stycken.

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. Jan Johansson nyvaldes till styrelseledamot.

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2020 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat ”Förnybart – det nya normala” med cirka 350 deltagare.

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 26 januari 2019 kl. 17.45 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 9 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018

Hässleholm, 2018-01-27 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2016/2017. 

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2016/2017. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 30 januari 2018 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att fastställa
antalet styrelseledamöter till sex stycken. 

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson Hans Linnarson, Bodil Rosvall
Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2019 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Energirevolutionen är här” med cirka 350 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 27
januari 2018 kl. 17.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar
Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Eolus äger
för närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 37 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017

Hässleholm, 2017-01-28 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2015/2016. 

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2015/2016. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 31 januari 2017 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att öka antalet
styrelseledamöter från fem till sex stycken. 

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson samt Hans-Göran Stennert
omvaldes till styrelseledamöter. Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson
nyvaldes till styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2018 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

Stämman beslutade om förändrad lydelse av § 3 i bolagsordningen. Ny lydelse är
”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet”. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Kraften i klimatomställningen” med cirka 300 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
28 januari 2017 kl. 18.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017

Hässleholm, 2017-01-28 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2015/2016. 

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
räkenskapsåret 2015/2016. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 31 januari 2017 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att öka antalet
styrelseledamöter från fem till sex stycken. 

Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson samt Hans-Göran Stennert
omvaldes till styrelseledamöter. Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson
nyvaldes till styrelseledamöter. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare fastställdes.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2018 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

Stämman beslutade om förändrad lydelse av § 3 i bolagsordningen. Ny lydelse är
”Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva
projektutveckling, byggnation, försäljning drift och förvaltning av
vindkraftsanläggningar, andra anläggningar avseende förnybar energi och
anläggningar för energilagring, samt därmed förenlig verksamhet”. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Kraften i klimatomställningen” med cirka 300 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
28 januari 2017 kl. 18.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 i
Hässleholm

Hässleholm, 2016-01-30 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 fastställdes
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret
2014/2015. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skall ske med
1,50 kronor per aktie. Tisdagen den 2 februari 2016 fastställdes som
avstämningsdag för utdelningen. 

Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag att minska antalet
styrelseledamöter från sju till fem stycken. 

Jan Bengtsson, Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmqvist samt Hans-Göran Stennert
omvaldes till styrelseledamöter. Hans Johansson nyvalds till styrelseledamot. 

Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB omvaldes till revisor
med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. 

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i
kallelsen. 

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2017 års stämma
enligt tidigare tillämpad modell. 

Stämman beslutade godkänna att ett av Eolus dotterbolag förvärvat två
vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet underställdes
stämman för beslut då det säljande bolaget till 65 % kontrolleras av Eolus
tidigare vice VD Hans-Christian Schulze och därmed är att betrakta som en
transaktion med närstående. 

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftsseminarium med temat
”Förnybar energi för framtiden” med cirka 280 deltagare. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
januari 2016 kl. 18.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma med Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 i
Hässleholm

Hässleholm, 2015-06-02 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 2 juni 2015 beslutades att
till aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. 

Den extra bolagsstämman beslutade att värdeöverföringen skall ske i enlighet
med det förslag styrelsen framlagt innebärande en split av befintliga aktier
med automatisk inlösen av varannan aktie efter spliten. 

Antalet aktier ökar därmed tillfälligt från 24 907 000 till 49 814 000, varav 2
571 250 är aktier av serie A och 47 242 750 är aktier av serie B.
Avstämningsdag vid Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den
10 juni 2015. Sista dagen för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att
erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 8 juni 2015 och första
dagen för handel med Bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer
att infalla den 9 juni 2015. Inlösenaktierna kommer att vara föremål för handel
från och med 12 juni 2015 till och med 26 juni 2015. Handel med inlösenaktier
av serie B kommer att ske på Nasdaq Stockholm. Handel med inlösenaktier av
serie A kommer att ske genom Erik Penser Banks försorg. Avstämningsdag för rätt
att erhålla inlösenlikvid föreslås vara den 30 juni 2015. Utbetalning av
inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden AB den 3 juli
2015. 

Efter genomförd inlösen kommer antalet aktier i bolaget att återgå till 24 907
000 varav 1 285 625 är av serie A och 23 621 375 är av serie B. 

Styrelsen
Eolus Vind AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
juni 2015 kl. 11.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 155 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America