Hoppa till innehållet

Eolus har fattat investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Ett avtal om leverans av vindkraftverk har tecknats med Vestas och byggnationen kommer att starta omgående.

Alla tre projekten ligger i elprisområde SE3 där det finns ett betydande behov av ny elproduktion.

– Behovet av ny elproduktion drivs av klimatkrisen, elektrifieringen och energiomställningen. Vi har utvecklat projekten i flera år och är glada över att vi nu kan börja bygga vindkraftsparkerna. De kommer att bidra med ny, lokal elproduktion som möter de lokala företagens behov och skapa arbetstillfällen under både byggnations- och driftsfasen. Landbaserad vindkraft kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll för att öka elproduktionen i Sverige, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

Byggstart sker omgående med planerad kommersiell driftstart under Q4 2025. Försäljningsprocessen för projekten pågår.

Om projekten:
Fågelås
Plats: Hjo, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 44,8 MW. 7 vindkraftverk, Vestas V162, 6,4MW
Årlig elproduktion: 170 GWh.
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/fagelas/

Boarp
Plats: Vaggeryd, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 24,8 MW. 4 vindkraftverk, Vestas V162, 6,2MW
Årlig elproduktion: 70 GWh
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/boarp/

Dållebo
Plats: Ulricehamn, Sverige (SE3)
Installerad effekt: 18 MW. 4 vindkraftverk, Vestas V150, 4,5MW
Årlig elproduktion: 59 GWh
Ytterligare information om projektet: www.eolus.com/projekt/dallebo/

Vindkraftsparken Blekinge Offshore, belägen inom Karlshamn och Sölvesborgs kommuner, omfattar upp till 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 4,3 TWh förnybar el per år. Ett betydande tillskott för södra Sverige och Region Blekinge som ser havsbaserad vindkraft som en möjlighet att öka självförsörjningen av el till konkurrenskraftiga priser.

– De tekniska förutsättningarna är otroligt goda med grunda vatten och närhet till elnätet vilket gör att vi kan bygga med befintlig teknik. Det gör Blekinge Offshore till ett optimalt projekt för den som vill ha mer elproduktion och lägre elpriser i södra Sverige, säger Per Witalisson, vd på Eolus.

Blekinge Offshore ägs av Eolus och det lokala bolaget Vingkraft, som är initiativtagare till projektet.

– Nu lämnar vi in en totalt omarbetad ansökan om att bygga Blekinge Offshore. Projektet är viktigt för regionens framtid och vi kan bygga det utan att kompromissa med de levande varelser och värdefulla miljöer som finns i havet, säger Anders Nilsson, vd på Blekinge Offshore och initiativtagare till projektet.

Blekinge Offshore ligger som närmast cirka elva kilometer från fastlandet, och cirka fem kilometer öster om Hanö, i ett område som pekas ut som lämpligt för energiproduktion i Blekinges kustkommuners havsplaner. 2016 avslog regeringen en tidigare ansökan i området med hänvisning till Försvarsmaktens intressen. Invändningarna handlade då om att det tidigare projekteringsområdet tog delar av ett marint övningsområde i anspråk samt att avståndet mellan vindkraftverken var för litet. Sedan 2021 har ett nytt projekt arbetats fram med 40 procent mindre yta, 90 procent färre verk och ett fyrdubblat avstånd – vilket innebär två kilometer – mellan dem. Ytterligare åtgärder för att gå Försvarsmakten till mötes har arbetats fram i regional samverkan.

– Tillsammans med Region Blekinge samt Kristianstad och Simrishamn har vi öppnat för att erbjuda Försvarsmakten ett utökat område för marina övningar i Hanöbukten. Vårt förslag på en utökning om 770 kvadratkilometer motsvarar en yta fem gånger så stor som Blekinge Offshore. Från kustkommunernas och regionens håll är vi väldigt angelägna om att projektet blir av, säger Birgit Birgersson-Brorsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och Kith Mårtensson (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Sölvesborg.

Johan Dalén är Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne och Blekinge och för honom har det blivit allt tydligare att södra Sverige måste skapa möjligheter för mer elproduktion.

– Vi måste sluta att ställa olika energislag mot varandra och i stället bejaka varenda kilowattimme som vi kan producera själva i elområde 4 – oavsett hur den produceras. På så sätt skapar vi arbetstillfällen i stället för att vi riskerar att gå miste om investeringar och etableringar till följd av osäkerheten på eltillgång och högre elpriser än omkringliggande regioner, säger Johan.

Under en presskonferens i Nogersund på måndagsförmiddagen fanns även lokala fiskare på plats.

– Blekinge Offshore inkräktar inte på fisket. Snarare blir det en väldigt bra uppväxtplats för fisken som gillar att gömma sig vid fundamenten, säger Lennart Arvidsson, lokal fiskare.

Ansökan om miljötillstånd har nu skickats in till Mark- och miljödomstolen i Växjö. En ansökan om att få göra undersökningar på havsbotten samt lägga ut undervattenskablar har samtidigt skickats till Klimat- och näringslivsdepartementet. Ansökningarna, inklusive miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut om tillstånd fattas.

Fakta om Blekinge Offshore
Antal verk: max 70
Installerad effekt: 1000 MW
Avstånd från kusten: Cirka 11 km (5 km till Hanö)
Höjd: max 330 m till verkens vingspets
Fundament: Bottenfasta fundament av gravitationstyp
Möjlig byggstart: 2027

Fördjupad information om projektet finns i det bifogade dokumentet “Pressmaterial Blekinge Offshore”

Eolus och Simply Blue Group har kommit överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

SeaSapphire, ett joint venture som ägs till 50 procent av Eolus och till 50 procent av Simply Blue Group, bildades 2022 för att gemensamt utveckla havsbaserade vindkraftsprojekt, baserade på flytande teknologi, i Norden. Samarbetet omfattar projekt i Sverige och Finland. Samtliga projekt befinner sig i tidiga utvecklingsfaser.

Efter en strategisk översyn av sin globala projektportfölj har Simply Blue beslutat att lämna den nordiska marknaden och efter en överenskommelse mellan parterna kommer bolaget att överföra sin 50-procentiga andel till Eolus i utbyte mot en framtida vinstdelningsmekanism. Genomförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter.

– När vi nu riktar vårt fokus mot andra marknader vill vi önska Eolus all framgång i den fortsatta utvecklingen av SeaSapphire-projekten, säger Hugh Kelly, Co-CEO för Simply Blue Group.

– Vi ser en långsiktig potential i havsbaserad vindkraft baserad på flytande teknologier, mot bakgrund av den förväntade kraftigt ökade efterfrågan på el under de kommande decennierna. Vi avser att utveckla projekten i en takt som följer den flytande teknologins mognad och kostnadsmässiga konkurrenskraft, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Utöver de ovan nämnda projekten har Eolus ett antal andra helägda vindkraftsprojekt till havs. Under 2023 lämnades tillståndsansökningar in för tre av dessa: Västvind, utanför Göteborg, där Eolus samarbetar med Volvo Cars och Göteborgs Hamn; Arkona, söder om Skåne och Najaderna, utanför Tierps kommun i Uppsala län.

Eolus Vind AB:s bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs torsdagen den 15 februari 2024 klockan 07.45. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002670
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Eolus har färdigställt och lämnat över de svenska landbaserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk med en total installerad effekt om 125 MW.

Projekten såldes till BKW i juni 2023 och Eolus har lett byggnationen enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement, CMA) på uppdrag av BKW. Baserat på att projekten nu färdigställts kommer Eolus att redovisa kvarvarande intäkter från projekten under fjärde kvartalet 2023 och mottagande av betalningarna i början av första kvartalet 2024.

De tre projekten ligger i Avesta, Hedemora respektive Falköpings kommuner i prisområde SE3 i södra Sverige, där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att säkra tillgången till förnybar energi till rimliga priser för privatpersoner och företag. Ett globalt energibolag kommer att köpa all el från vindkraftsparkerna under ett elhandelsavtal.

Eolus kommer att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

”Vi är stolta över att kunna lämna över projekten till BKW i tid och inom budget. Vi ser nu fram emot att samarbeta med BKW även i driftsfasen, där Eolus har en stark erfarenhet av att leverera tekniska och administrativa förvaltningstjänster”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Vindkraftsparken Najaderna omfattar upp till 67 vindkraftverk med en beräknad årlig elproduktion på 4–5 TWh. Det skulle innebära ett betydande tillskott av förnybar el till en region som förväntas öka sin förbrukning avsevärt de kommande åren. Förutom nya arbetstillfällen kommer projektet att ge miljontals kronor årligen till lokalsamhället. En tillståndsansökan har nu lämnats in till regeringen och Mark- och miljödomstolen.

– Najaderna är ett viktigt projekt i en storsatsande region och platsen är noga utvald för att vindparken ska kunna samexistera med andra intressen utan att kompromissa med havets känsliga miljöer. Vattendjupet gör att vi kan bygga med befintlig teknik närmare land, vilket håller nere kostnaderna då elen inte behöver transporteras så långa sträckor. Då blir elpriset lägre för privatpersoner och företag och vi kan skapa arbetstillfällen till regionen, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Najaderna vindkraftspark ligger som närmast cirka 17 kilometer utanför kusten inom Tierps kommun i Uppsala län och sträcker sig även ut i Sveriges ekonomiska zon. Projektet ligger i ett område som pekas ut som intressant för energiutvinning genom havsbaserad vindkraft. Det kan stå klart i början av 2030-talet och generera pengar till lokalsamhället genom fördelning av en del av intäkterna från elproduktionen. Beroende på storlek på projektet och framtida elpriser kan det handla om 7 miljoner kronor årligen till föreningar och verksamheter.

– Östra Mellansverige står för en tredjedel av Sveriges elförbrukning. Najaderna skulle innebära ett årligt tillskott på upp till 5 TWh fossilfri el direkt till industrier under omvandling och nya industrier inom exempelvis vätgasproduktion och tillverkning. Landshövdingen i Gävleborgs Län uttryckte nyligen att man förlorat tusentals jobb på grund av otillräckliga investeringar i elnät och ny elproduktion. Här har vi en mycket bra möjlighet att bidra till att förändra situationen, säger Per Witalisson, VD på Eolus.

Eftersom projektet ligger både i territorialhavet och i Sveriges ekonomiska zon har tillståndsansökan skickats in dels till Mark- och miljödomstolen och dels till regeringen. Tillståndsansökan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, kommer att skickas ut på remiss till berörda intressenter innan beslut fattas om tillstånd.

Under 2023 har Eolus ansökt om tillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt: Västvind i Kattegatt utanför Göteborg, Arkona utanför Sveriges sydkust och Najaderna i Bottenhavet utanför Tierp.

Najaderna vindkraftspark
Antal verk: max 67
Installerad effekt: 1000–1700 MW
Avstånd från kusten: Cirka 17 km
Höjd: max 365 meter till verkens vingspets
Fundament: Bottenfasta fundament
Möjlig byggstart: 2028

Eolus har idag, den 12 december 2023, slutfört förvärvet av YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. Transaktionen offentliggjordes den 5 december 2023.

Eolus har förvärvat 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna har 10 miljoner euro betalats i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024–2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som kommer att kvalificera in i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är vindkraftsprojekt på land och drygt 200 MW är solkraftsprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. Transaktionen inkluderar också 16 medarbetare som nu ansluter till Eolus.

Eolus har tecknat ett avtal om att förvärva YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklar projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingår 2,3 GW projekt för förnybar energi och ett team med 16 anställda.

Eolus förvärvar 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna betalas 10 miljoner euro i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024–2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032. Eolus finansierar förvärvet via befintliga resurser.

YIT har lång erfarenhet av att utveckla och bygga projekt för förnybar energi, främst vindkraft, sedan satsningen på förnybar energi inleddes 2012. Under de senaste åren har YIT avyttrat tre stora landbaserade vindkraftsparker i centrala Finland med en sammanlagd kapacitet på ca 600 MW.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som är uppfyller kriterierna för att inkluderas i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är landbaserade vindkraftsprojekt och drygt 200 MW är solenergiprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. YIT Energy har 16 anställda med gedigen branscherfarenhet och teknisk kompetens som kommer att ansluta till Eolus efter slutförande av transaktionen.

– Detta förvärv är en långsiktig investering för Eolus och ett stort steg i vår expansion i Finland där vi ser en god potential för mer förnybar energi. Med vår erfarenhet, vårt långsiktiga engagemang och vår uthållighet har vi kapacitet att utveckla och realisera projekten på bästa möjliga sätt. Genom att tillföra projekten och de erfarna medarbetarna från YIT Energy kommer Eolus att bli en betydande aktör inom förnybar energi i Finland, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Jag är mycket glad att få leda integrationen av organisationen och projekten från YIT. Kollegorna från YIT kommer att tillföra värdefull erfarenhet från alla faser i utvecklingsprocessen och deras erfarenhet av att leda byggnationen av vindkraftsprojekt kommer att vara av stort värde när vi börjar bygga våra första finska projekt om ett par år”, säger Tiina Partanen, landschef för Eolus Finland.

– Eolus har gedigen erfarenhet och en utmärkt förmåga att ta över och driva verksamheten för förnybar energi framåt, vilket är positivt både för våra partners och medarbetarna. Vårt team har gjort ett utmärkt jobb med att bygga upp projektportföljen och nu kan Eolus utveckla verksamheten framåt med mer omfattande resurser och bidra till den framtida tillväxten”, säger Tuomas Mäkipeska, CFO på YIT Corporation.

Transaktionen är villkorad av att vissa villkor uppfylls. Slutförande av affären beräknas ske under december 2023.

Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q3 2023 offentliggörs fredagen den 17 november 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där rapporten presenteras av VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Med 50–70 vindkraftverk utanför Skånes sydkust kommer Arkona vindkraftspark att producera runt 5,5 TWh förnybar el per år. Detta i en expansiv region med stora energibehov och låg egen elproduktion. Eolus har nu lämnat in tillståndsansökan för projektet till regeringen.

– Vi lämnar in en gedigen ansökan och hoppas att regeringen ser att Arkona är en optimerad vindkraftspark med låg miljöpåverkan och stor tillförsel av förnybar el till ett område med mycket höga elpriser, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus, en av Nordens ledande projektörer av förnybar energi.

Sedan 2021 har Eolus utrett möjligheterna att etablera Arkona vindkraftspark, drygt 22 km söder om Skånes sydkust inom Sveriges ekonomiska zon. Anläggningen har en potential för upp till cirka 1 400 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott på cirka 5,5 TWh förnybar el per år. Skåne förbrukar årligen cirka 13 TWh el, samtidigt som den regionala produktionen endast uppgår till cirka 3 TWh/år. Etableringen skulle därmed kunna mer än dubblera den nuvarande elproduktionen i Skåne.

– Eolus har sedan starten 1990 arbetat med att forma framtidens förnybara energi, och vi vet att det lokala näringslivet skriker efter grön el. Det är inte svårt att se vilket fantastiskt tillskott en vindkraftspark som denna skulle vara, säger Anna Lundsgård.

– Arkona är tillräckligt stort för att vara ett väldigt positivt bidrag till Skånes energiförsörjning samtidigt som projektet har en realistisk byggtid, använder sparsamt med resurser och därmed också får begränsad påverkan på närmiljön. Projektet har också bra möjligheter till anslutning till elnätet, säger hon.

Fler vindkraftsutvecklare har planerade projekt i området, vilket kan ses som en bekräftelse på att området är väl lämpat för havsbaserad vindkraft.

– Regeringen förordar en mångfald av aktörer inom havsbaserad vindkraft och vi ser att Eolus har en självklar plats i det här området. Vi har haft konstruktiva samråd och ser goda möjligheter till samexistens med Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket och andra intressen, säger Anna Lundsgård.

Beslut om tillstånd för havsbaserade vindkraftsparker som ligger utanför kommunalt vatten fattas av regeringen, som skickar ansökan för beredning till aktuell länsstyrelse.  

Arkona vindkraftspark
Antal verk: 50–70
Avstånd mellan verken: omkring 1 200–3 000 m
Avstånd från kusten: 22 km
Maxhöjd: 330 m
Fundament: Bottenfasta fundament
Möjlig byggstart: 2028

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America