Hoppa till innehållet

Hässleholm 2023-05-11

1 januari–31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 (-138) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-5,55) SEK.
 • Under perioden färdigställdes energianläggningar med en total effekt om 400 (0) MW och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 825 (914) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Vindpark Öyfjellet i Norge färdigställdes och övertogs av Øyfjellet Wind AS.
 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Göteborgs Hamn AB beslutade att förvärva fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind utanför Göteborg.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

  Enhet Q1 2023 Q1 2022 Rullande 12 apr-mar Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 277 432 2 201 2 356
Rörelseresultat MSEK -12 -158 227 80
Resultat före skatt MSEK -12 -159 256 109
Periodens resultat MSEK -15 -138 239 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,61 -5,55 4,73 -0,22
           
Eget kapital per aktie SEK 38,88 34,16 38,88 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -236 -164 -264 -191
Balansomslutning MSEK 1 951 2 021 1 951 1 919
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 55 345 55 258
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 118 1 195 1 118 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 0 400 0
Projektportfölj MW 24 477 15 904 24 477 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 825 914 825 882
           
Soliditet % 53 60 53 54
Avkastning på eget kapital efter skatt %               12,9  neg               12,9               11,8
           

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200758
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

 

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 18 maj 2022

1 januari–31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.
 • Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022–2024.
 • Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.
 • Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.
 • Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och Hydro REIN tecknade avtal om försäljning av 75 procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.
Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 apr-mar 2021
Nettoomsättning MSEK 432 242 2 804 2 614
Rörelseresultat MSEK -158 -29 -154 -25
Resultat före skatt MSEK -159 -21 -178 -40
Periodens resultat MSEK -138 -17 -145 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK -5,55 -0,67 -5,62 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 34,16 41,30 34,16 39,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -164 -51 -209 -97
Balansomslutning MSEK 2 021 1 856 2 021 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 345 239 345 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 195 5 000 1 195 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 524 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 47 47
Projektportfölj MW 15 904 7 798 15 904 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 914 874 914 914
           
Soliditet % 60 55 60 67
Avkastning på eget kapital efter skatt %  neg             6,1  neg   neg 


För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 

www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 18 maj 2021

Verksamhetsårets första kvartal 1 januari 2021 – 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 241,5 (140,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29,4 (-122,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -21,1 (-81,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-63,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-2,56) SEK.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0 (0,8) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 874 (687) MW.
 • I januari 2021 tecknade Eolus individuella elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag för de tre vindparkerna Boarp, Dållebo samt Rosenskog som totalt omfattar 68 MW. Avtalen omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna som är sålda till Commerz Real.
 • I mars etablerade Eolus verksamhet i Polen som är en kraftigt växande marknad när det gäller förnybar energi och samtidigt är ett av de länder i Europa som är mest beroende av fossilbaserad elproduktion. Satsningen på en ny marknad är ett led i den strategi för tillväxt som bolaget slagit fast.
 • I mars tecknade Eolus avtal med kund om etablering av en nyckelfärdig vindkraftsanläggning i Timmele i Ulricehamns kommun. Anläggningen kommer att bestå av två Enercon E-138 med en total installerad effekt om 8,4 MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 kommer jämförelsetal presenteras i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna under 2021 kommer att motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 19 maj 2021. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 2,00 (1,50) SEK.
  Jan 2021 Jan 2020 Apr 2020 Sep 2019
  -Mar 2021 -Mar 2020 -Mar 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 241,5 140,0 2 104,3 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK -29,4 -122,2 161,8 280,0
Resultat före skatt, MSEK -21,1 -81,4 61,9 182,6
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -22,9 -1,6 14,9 69,6
Periodens resultat, MSEK -16,8 -63,8 60,3 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,67 -2,56 2,42 7,96
         
Eget kapital per aktie, SEK 41,30 38,49 41,30 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -51,3 -316,1 11,9 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 856,3 2 010,0 1 856,3 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 238,6 212,1 238,6 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 999,9 5 116,6 4 999,9 5 130,9
         
Under perioden drifttagna verk, antal 38,0 81,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 39,0 83,0
Under perioden drifttagna verk, MW 160,3 323,7
Verk överlämnade till kund, MW 0,8 161,1 325,3
Förvaltade verk, MW 874 687 874 903
         
Soliditet, % 55,4 47,7 55,4 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 6,1 23,9 6,1 20,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 18 maj 2021kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 400 MW åt kunder varav 874 MW är i drift och resten under etablering.

Eolus Vind AB har nära 41 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 23 januari 2020

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 – 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2020. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

Projektportfölj

 • Delårsrapporten innehåller uppdaterad information om Eolus projektportfölj.
  2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2019-11-30 -2018-11-30 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 294,4 107,8 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 52,2 9,7 118,3
Resultat före skatt, MSEK 37,5 2,1 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 26,1 3,6 -24,9
Periodens resultat, MSEK 42,1 1,0 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 1,69 0,04 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 37,35 31,90 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -251,5 -303,2 566,6
Balansomslutning, MSEK 1 841,0 1 541,5 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 542,9 -30,7 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 5 302,6 4 418,3 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 43,0 0,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 43,0 1,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 163,4 0,0 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 163,4 2,0 120,0
Förvaltade verk, MW 687 410 524
Soliditet, % 50,6 51,7 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 20,2 25,7 15,6

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 januari 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 24 januari 2019

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2018 – 30 november 2018

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Utdelning och årsstämma

Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Helår
    2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
    -2018-11-30 -2017-11-30 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK   107,8 18,1 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK   9,7 3,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK   2,1 9,8 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK*   3,6 10,4 2,5
Periodens resultat, MSEK   1,0 7,4 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK*   0,04 0,30 7,81
Eget kapital per aktie, SEK*   31,91 26,70 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK   -303,2 -87,5 241,7
Balansomslutning, MSEK   1 541,5 891,2 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK*   -30,7 79,4 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK   4 418,3 1 057,4 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal   0,0 0,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal   1,0 0,4 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW   0,0 0,0 83,8
Verk överlämnade till kund, MW   2,0 0,8 93,3
Förvaltade verk, MW   410 346 415
Elproduktion, GWh   3,8 9,5 30,2
Soliditet, %*   51,7 74,8 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %*   25,7 5,4 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 9 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Eolus Vind AB
Interimsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2017 – 30 november 2017

Hässleholm, 2018-01-25 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2017 – 30 november 2017

- Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (86,4) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick
till 9,8 (-5,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-4,4)
MSEK. 

- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,30 (-0,16) SEK
per aktie. 

- Under perioden togs 0 (1) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (3,3)
MW i drift. 

- Under perioden överlämnades motsvarande 0,4 (2,8) vindkraftverk med en total
effekt om 0,8 (7,0) MW till kunder. 

- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,5
(22,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 428 (445) SEK/MWh. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- I december ingick Eolus avtal om att avyttra 47 MW vindkraft till KGAL för en
preliminär köpeskilling om 57,7 MEUR. Vindpark Sötterfällan (36,0 MW) beräknas
överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019 och vindpark Anneberg (10,8 MW)
under december 2018. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna
åt kunden. 

- I december ingick Eolus avtal om att avyttra 232 MW vindkraft till Aquila
Capital för en preliminär köpeskilling om 264 MEUR. Eolus kommer att uppföra
vindparkerna Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW
och Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda
vindparkerna kommer att driftsättas under andra halvan av 2019. Eolus kommer
att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden. 

- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av
modell V136 omfattande 279 MW till vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen,
Sötterfällan och Anneberg. För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med
Vestas tecknats på 15–20 år från driftstart. 

- I januari tecknade Eolus avtal med Veidekke rörande totalentreprenader för
byggnation av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen samt avtal med E.ON
Elnät om nätanslutningar för parkerna. Utdelning och årsstämma

- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 27 januari 2018.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK. Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2017-09-01  2016-09-01  2016-09-01
                      -2017-11-30 -2016-11-30 -2017-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               18,1     86,4   1 065,7
Rörelseresultat, MSEK               3,0    -11,7     40,2
Resultat före skatt, MSEK             9,8     -5,4     34,2
Värdeförändringar derivat före skatt,       10,4     2,4     3,7
 MSEK*                                     
Periodens resultat, MSEK              7,4     -4,4     24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning,     0,30    -0,16     1,02
 SEK*                                      
Eget kapital per aktie, SEK*           26,70    26,77    26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -87,5    -88,7     91,0
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK              891,2   1 136,4    900,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK*         79,4     50,6    167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK        1 057,4    589,7   1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal        -     1,0     25,0
Verk överlämnade till kund, antal         0,4     2,8     36,8
Under perioden drifttagna verk, MW          -     3,3     72,2
Verk överlämnade till kund, MW           0,8     7,0     92,8
Elproduktion, GWh                 9,5     22,1     58,6
Soliditet, %*                   74,8     58,7     73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt,      4,5     neg     3,7
 %*                                       
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 25
januari 2018 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar
Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. Eolus äger
för närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 37 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 6 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Interimsrapport

CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

Hässleholm, 2017-01-26 09:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Detta pressmeddelande ersätter tidigare utsänt pressmeddelande om delårsrapport
med anledning av att felaktigt datum för årsstämma angetts. Korrekt datum är 28
januari 2017. Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 – 30 november 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -4,4 (-21,6) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 1 (0) nytt vindkraftverk med en total effekt om 3,3 (0)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 2,8 (2,0) vindkraftverk med en
   total effekt om 7,0 (4,0) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   22,1 (36,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 445 (401) SEK/MWh.
 -- I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark
   Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om
   utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att
   ansluta ytterligare vindparker med en sammanlagd effekt om drygt 200 MW.
 -- I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW
   för uppförande i vindpark Jenåsen.
 -- I november erhöll Eolus slutligt tillstånd av Norges Olje- och
   Energidepartement för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet som är
   bolagets hittills största tillståndsgivna omfattande upp till 330 MW.
   Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig
   produktion på 1,4 TWh vid fullt utbyggd park.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om 
leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i
   vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk)
   samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med
   den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga
   anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och
   administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 -- I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt
   miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning
   till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med
   Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 -- I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc
   avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind
   Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende
   leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra
   möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax
   credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i
   ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i
   Kalifornien.
 -- I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av
   fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond inom Allianz Global
   Investors (AllianzGI).
 -- I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4
   MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG,
   kapitalförvaltare åt Munich Re.Utdelning och årsstämma

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2017.
   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
                      -2016-11-30 -2015-11-30 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               86,4     31,7    693,4
Rörelseresultat, MSEK              -11,7    -19,8    -15,9
Resultat före skatt, MSEK             -5,4    -27,2    -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt,       2,4     -7,7     -5,0
 MSEK                                      
Periodens resultat, MSEK             -4,4    -21,6    -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning,    -0,16    -0,86    -0,92
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK           26,77    28,51    26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -88,7    -64,5    134,2
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 136,4   1 355,6   1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK         50,6     0,3    139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK         589,7    431,9    620,7
Under perioden drifttagna verk, antal       1,0     0,0     14,0
Verk överlämnade till kund, antal         2,8     2,0     26,5
Under perioden drifttagna verk, MW         3,3     0,0     37,7
Verk överlämnade till kund, MW           7,0     4,0     57,6
Elproduktion, GWh                 22,1     36,9    123,6
Soliditet, %                   58,7     52,4     52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, %     neg     neg     neg
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
26 januari 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Interimsrapport

CORRECTION: Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

Hässleholm, 2017-01-26 09:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Detta pressmeddelande ersätter tidigare utsänt pressmeddelande om delårsrapport
med anledning av att felaktigt datum för årsstämma angetts. Korrekt datum är 28
januari 2017. Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 – 30 november 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -4,4 (-21,6) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 1 (0) nytt vindkraftverk med en total effekt om 3,3 (0)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 2,8 (2,0) vindkraftverk med en
   total effekt om 7,0 (4,0) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   22,1 (36,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 445 (401) SEK/MWh.
 -- I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark
   Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om
   utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att
   ansluta ytterligare vindparker med en sammanlagd effekt om drygt 200 MW.
 -- I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW
   för uppförande i vindpark Jenåsen.
 -- I november erhöll Eolus slutligt tillstånd av Norges Olje- och
   Energidepartement för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet som är
   bolagets hittills största tillståndsgivna omfattande upp till 330 MW.
   Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig
   produktion på 1,4 TWh vid fullt utbyggd park.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I december tecknade Eolus avtal med Vestas om 
leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i
   vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk)
   samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med
   den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga
   anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och
   administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 -- I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt
   miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning
   till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med
   Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 -- I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc
   avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind
   Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende
   leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra
   möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax
   credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i
   ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i
   Kalifornien.
 -- I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av
   fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond inom Allianz Global
   Investors (AllianzGI).
 -- I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4
   MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG,
   kapitalförvaltare åt Munich Re.Utdelning och årsstämma

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 28 januari 2017.
   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
                      -2016-11-30 -2015-11-30 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               86,4     31,7    693,4
Rörelseresultat, MSEK              -11,7    -19,8    -15,9
Resultat före skatt, MSEK             -5,4    -27,2    -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt,       2,4     -7,7     -5,0
 MSEK                                      
Periodens resultat, MSEK             -4,4    -21,6    -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning,    -0,16    -0,86    -0,92
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK           26,77    28,51    26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -88,7    -64,5    134,2
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 136,4   1 355,6   1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK         50,6     0,3    139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK         589,7    431,9    620,7
Under perioden drifttagna verk, antal       1,0     0,0     14,0
Verk överlämnade till kund, antal         2,8     2,0     26,5
Under perioden drifttagna verk, MW         3,3     0,0     37,7
Verk överlämnade till kund, MW           7,0     4,0     57,6
Elproduktion, GWh                 22,1     36,9    123,6
Soliditet, %                   58,7     52,4     52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, %     neg     neg     neg
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
26 januari 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 30 november 2015

Hässleholm, 2016-01-28 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2015 – 30 november 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 17,1 (363,7) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -19,8 (29,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -27,2 (20,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -21,6 (15,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -6,0 (-2,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,86 (0,63) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (22) nya vindkraftverk med en total effekt om 0
   (48,2) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 2 (11,1) vindkraftverk med en total
   effekt om 4,0 (21,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   36,9 (79,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 401 (481) SEK/MWh.
 -- I oktober tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V112 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Iglasjön i
   Kungsbacka kommun. Eolus har efter rapportperioden tecknat avtal med Munich
   Re som kommer att förvärva anläggningen nyckelfärdig när den är
   färdigställd under hösten 2016.
 -- Den 10 oktober avled Eolus styrelseledamot Tord Johansson.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- Den 1 december 2015 tillträdde Marcus Landelin som vice VD, tillika
   operativ chef, för Eolus.
 -- I december tecknade Eolus ett nytt elhandelsavtal (Power Purchase
   Agreement, PPA) med Google. Avtalet innebär att Google under en
   tioårsperiod kommer att köpa all el som produceras i vindpark Jenåsen som
   omfattar 76 MW och som är beräknad att tas i drift under våren 2018.
 -- I december tecknade Eolus avtal med Munich Re om försäljning av två
   vindparker omfattande totalt 38,4 MW. Avtalet rör vindpark Iglasjön om 26,4
   MW som färdigställs under hösten 2016 samt vindpark Jung-Åsa om 12 MW som
   driftsattes 2014.
 -- I december tecknades avtal om förvärv av två vindkraftsprojekt under
   utveckling i Nevada i USA. Förvärvet avser 100 % av ägarandelarna i
   Crescent Peak Renewables LLC som äger rättigheterna till ett projekt om
   200-600 MW och 100 % av ägarandelarna i Comstock Wind LCC som äger
   rättigheterna till ett projekt om 20-100 MW. Förvärven ska slutligen
   godkännas av Eolus årsstämma den 30 januari.
 -- I januari tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk
   av modell V126 med en total effekt om 26,4 MW till projekt Långmarken i
   Kristinehamns kommun. Avsikten är att uppföra och sälja anläggningen
   nyckelfärdig. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare
   då Eolus lämnat vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

Utdelning och årsstämma

 -- Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 30 januari 2016.
   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50)
   SEK.Koncernens resultat i korthet            Q1      Q1    Helår
                      2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
                      -2015-11-30 -2014-11-30 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK               17,1    363,7   1 502,1
Rörelseresultat, MSEK              -19,8     29,6     90,0
Resultat före skatt, MSEK            -27,2     20,5     75,2
Värdeförändringar derivat före skatt,       -7,7     -2,7     3,7
 MSEK                                      
Periodens resultat, MSEK             -21,6     15,5     80,0
Resultat per aktie före/efter utspädning,    -0,86     0,63     3,25
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK            28,5    38,24    29,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -79,2    -144,2    714,9
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 355,6   1 853,9   1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK          0,3    -565,1     52,6
Orderstock per balansdagen, MSEK         431,9    272,7    424,2
Under perioden drifttagna verk, antal       0,0     22,0     33,0
Verk överlämnade till kund, antal         2,0     11,1     54,1
Under perioden drifttagna verk, MW         0,0     48,2     68,6
Verk överlämnade till kund, MW           4,0     21,4    101,9
Elproduktion, GWh                 36,9     79,6    242,3
Soliditet, %                   52,4     51,4     58,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %     neg     6,6     9,7
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
januari 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 30 november 2014

Hässleholm, 2015-01-22 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets första kvartal 1 september – 30 november 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 363,7 (217,2) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (29,9) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 20,5 (20,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   15,5 (15,4) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -2,1 (-5,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (0,63) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 22 (9) nya vindkraftverk med en total effekt om 48,2
   (17,6) MW i drift. Bland de driftsatta verken finns ytterligare två av de
   parker som ryms inom det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 -- Under perioden överlämnades 11,1 (7,1) vindkraftverk med en total effekt om
   21,4 (14,2) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   79,6 (36,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 481 (560) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- I januari 2015 tecknade Eolus avtal med energibolaget ewz om försäljning av
   29 vindkraftverk. Samtliga dessa verk omfattas av det elförsäljningsavtal
   som Eolus tecknade med Google i januari 2014. Köpeskillingen uppgår till 95
   MEUR.

Koncernens resultat i korthet           Q1     Q1     Helår 
                       2014-09-01 2013-09-01 2013-09-01
                       2014-11-30 2013-11-30 2014-08-31
Nettoomsättning, MSEK              363,7    217,2    465,8 
Rörelseresultat, MSEK              29,6    29,9    41,5  
Resultat före skatt, MSEK            20,5    20,9    13,1  
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK    -2,7    -6,6    -23,2 
Periodens resultat, MSEK             15,5    15,4    9,9  
Resultat per aktie före/efter utspädning,    0,63    0,63    0,44  
 SEK                                      
Eget kapital per aktie, SEK           38,24    39,28    37,61 
Kassaflöde från den löpande verksamheten,    -144,2    -10,9   -487,8 
 MSEK                                      
Balansomslutning, MSEK             1 853,9   1 516,4   1 929,8 
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK        -565,1   +101,5   -421,2 
Orderstock per balansdagen, MSEK         272,7    151,7    218,1 
Under perioden drifttagna verk, antal      22,0    9,0     27,0  
Verk överlämnade till kund, antal        11,1    7,1     14,0  
Under perioden drifttagna verk, MW        48,2    17,6    53,0  
Verk överlämnade till kund, MW          21,4    14,2    27,4  
Elproduktion, GWh                79,6    36,3    172,1 
Soliditet, %                   51,4    64,4    48,5  
Avkastning på eget kapital efter skatt, %    6,5     6,6     1,2  För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
januari 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av
de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 68 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 167 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America