Hoppa till innehållet

Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt

1 juli–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (111) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 159 (-8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 134 (-11) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 94 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,79 (-0,45) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

1 januari–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (1 991) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 665 (54) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 625 (51) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 502 (75) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 20,14 (-1,88) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Tillståndsansökan lämnades in till regeringen och Mark- och miljödomstolen avseende Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp i juli och avslutade sin anställning i oktober.
 • För att skapa optimala förutsättningar för tillståndsgivning och realisering av de havsbaserade projekten inleddes en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Domen innebär en positiv resultatpåverkan om 85 miljoner kronor i tredje kvartalet och en negativ påverkan på kassaflödet om 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.
 • Eolus tecknade en avsiktsförklaring med Volvo Cars om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q3 2023 Q3 2022 9 månader 2023 9 månader 2022 Rullande 12
okt-sep
Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 127 111 2 146 1 991 2 511 2 356
Rörelseresultat MSEK 159 -8 665 54 691 80
Resultat före skatt MSEK 134 -11 625 51 684 109
Periodens resultat MSEK 94 -11 502 75 543 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 3,79 -0,45 20,14 -1,88 21,81 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 59,44 38,25 59,44 38,25 59,44 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -369 -204 255 -53 116 -191
Balansomslutning MSEK 2 709 1 880 2 709 1 880 2 709 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 300 401 300 401 300 258
Orderstock per balansdagen MSEK 726 682 726 682 726 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 400 0 400 0
Projektportfölj MW 25 467 17 843 25 467 17 843 25 467 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 882 817 882 817 882
Soliditet % 57 54 57 54 57 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 45 neg 45 neg 45 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Hässleholm 2022-11-17

1 juli–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökade Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, chef för Delivery & Construction, Heléne Sebrén, HR-chef och Magnus Axelsson, nytillträdd vice vd och operativ chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus sålde i oktober ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde 24 oktober 2022

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 9 månader 9 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 okt-sep 2021
Nettoomsättning MSEK 111 691 1 991 1 606 2 999 2 614
Rörelseresultat MSEK -8 0 54 -21 49 -25
Resultat före skatt MSEK -11 -5 51 -30 41 -40
Periodens resultat MSEK -11 2 75 -17 69 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,45 0,19 -1,88 -0,55 -2,08 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 38,25 39,55 38,25 39,55 38,25 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -204 -30 -53 284 -433 -97
Balansomslutning MSEK 1 880 1 844 1 880 1 844 1 880 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 401 532 401 532 401 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 682 3 658 682 3 658 682 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 843 9 057 17 843 9 057 17 843 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 921 882 921 882 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  0,2  neg                  0,2  neg   neg 
               

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 18 november 2021

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 juli 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 690,9 (383,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (57,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -4,9 (42,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 (38,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (1,54) SEK.
 • Under perioden togs 0 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (160) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.

Verksamhetsårets första nio månader 1 januari 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 605,5 (933,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,0 (-1,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till
  -30,3 (-22,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-2,5) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,10) SEK.
 • Under perioden togs 13 (38) nya vindkraftverk med en total effekt om 47 (160) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 13 (40) vindkraftverk med en total effekt om 47 (162) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 921 (903) MW.
 • Eolus räkenskapsår har ändrats från 1 september – 31 augusti till 1 januari – 31 december. Under räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020 presenterades perioder baserat på att det var ett förlängt räkenskapsår som startade den 1 september 2019. Under 2021 presenteras jämförelsetal i respektive kvartal för motsvarande period 2020. Det innebär att jämförelseperioderna 2021 motsvaras av delårsperioder som inte presenterats tidigare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I oktober sade investeraren Commerz Real upp aktieöverlåtelseavtalet för en affär omfattande tre vindparker i Sverige med en installerad effekt om 68 MW eftersom villkoren för transaktionen ej uppfyllts. Eolus har inte redovisat några intäkter från transaktionen och ny försäljningsprocess har initierats.

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Rullande 12 16 månader
  Jul 2021 Jul 2020 Jan 2021 Jan 2020 Okt 2020 Sep 2019
  -Sep 2021 -Sep 2020 -Sep 2021 -Sep 2020 -Sep 2021 -Dec 2020
Nettoomsättning, MSEK 690,9 383,7 1 605,5 933,6 2 674,7 2 468,6
Rörelseresultat, MSEK 0,3 57,0 -21,0 -1,0 49,1 280,0
Resultat före skatt, MSEK -4,9 42,7 -30,3 -22,5 -6,1 182,6
Periodens resultat, MSEK 1,5 38,5 -16,8 -2,5 -1,1 198,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* 0,19 1,54 -0,55 -0,10 -0,04 7,96
             
Eget kapital per aktie, SEK* 39,55 40,96 39,55 40,96 39,55 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -30,3 88,0 283,8 -144,6 175,5 -483,7
Balansomslutning, MSEK 1 844,3 1 870,4 1 844,3 1 870,4 1 844,3 1 808,2
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK* 532,3 390,5 532,3 390,5 532,3 304,2
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 657,7 5 440,8 3 657,7 5 440,8 3 657,7 5 130,9
             
Under perioden drifttagna verk, antal 0 38 13 38 13 81
Verk överlämnade till kund, antal 0 38 13 40 13 83
Under perioden drifttagna verk, MW 0 160 47 160 47 324
Verk överlämnade till kund, MW 0 160 47 162 47 325
Förvaltade verk, MW 921 903 921 903 921 903
             
Soliditet, %* 53,7 54,5 53,7 54,5 53,7 57,3
Avkastning på eget kapital efter skatt, %* 0,2 17,7 0,2 17,7 0,2 20,6**

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 29 i rapporten.
** avkastning på eget kapital efter skatt är beräknat för 16 månader resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0) 70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 18 november 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.comHässleholm den 8 juli 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter för Eolus att teckna nyttjande-rättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
Koncernens resultat i korthet Delår Delår Ackumulerat Ackumulerat Helår
  2020-03-01 2019-03-01 2019-09-01 2018-09-01 2018-09-01
  -2020-05-31 -2019-05-31 -2020-05-31 -2019-05-31 -2019-08-31
Nettoomsättning, MSEK 380,6 520,3 934,3 998,2 2 031,9
Rörelseresultat, MSEK 38,1 10,9 143,4 46,4 118,3
Resultat före skatt, MSEK 13,5 10,0 108,7 43,3 116,0
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 32,2 -18,7 52,2 -39,9 -24,9
Periodens resultat, MSEK 17,6 12,2 135,4 51,8 132,8
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,71 0,49 5,44 2,08 5,33
Eget kapital per aktie, SEK 39,40 32,43 39,40 32,43 35,65
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 37,8 -328,1 -362,2 -353,9 566,6
Balansomslutning, MSEK 2 073,6 2 211,1 2 073,6 2 211,1 2 057,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK 373,1 -120,4 373,1 -120,4 800,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 4 826,0 2 691,6 4 826,0 2 691,6 1 348,9
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 0,0 43,0 3,0 31,0
Verk överlämnade till kund, antal 0,0 1,0 44,0 5,0 34,0
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 0,0 163,4 10,8 115,2
Verk överlämnade till kund, MW 0,0 2,0 164,2 14,8 120,0
Förvaltade verk, MW 687 421 687 421 524
Soliditet, % 47,3 36,6 47,3 36,6 43,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 24,2 28,3 24,2 28,3 15,6

 

Ändring av räkenskapsår

Eolus planerar en extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti. Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman att besluta om ändrat räkenskapsår till kalenderår, 1 januari till 31 december, istället för 1 september till 31 augusti. Innevarande räkenskapsår förlängs till 31 december 2020 och omfattar perioden 1 september 2019 till 31 december 2020 och omfattar därmed 16 månader. Fem delårsrapporter kommer att avlämnas där den femte kommer att omfatta fyra månader, 1 september – 31 december 2020. Årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret kommer att avges våren 2021.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 8 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav cirka 745 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 26 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 4 juli 2019

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 – 31 maj 2019

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2019-03-01 2018-03-01 2018-09-01 2017-09-01 2017-09-01
  -2019-05-31 -2018-05-31 -2019-05-31 -2018-05-31 -2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK 520,3 22,6 998,2 180,2 1 366,0
Rörelseresultat, MSEK 10,9 -10,0 46,4 23,0 202,4
Resultat före skatt, MSEK 10,0 -5,7 43,3 31,8 198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -18,7 -0,6 -39,9 4,0 2,5
Periodens resultat, MSEK 12,2 -4,6 51,8 38,7 194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,49 -0,18 2,08 1,56 7,81
Eget kapital per aktie, SEK 32,43 26,45 32,43 26,45 32,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -328,1 -356,1 -353,9 -645,0 241,7
Balansomslutning, MSEK 2 211,1 1 605,8 2 211,1 1 605,8 1 895,0
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -120,4 -515,1 -120,4 -515,1 371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 2 691,6 3 885,0 2 691,6 3 885,0 2 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal 3,0 2,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,0 1,8 5,0 5,2 30,8
Under perioden drifttagna verk, MW 10,8 4,4 83,8
Verk överlämnade till kund, MW 2,0 1,4 14,8 8,9 93,3
Förvaltade verk, MW 421 337 421 337 415
Elproduktion, GWh 3,3 6,3 10,2 25,1 30,2
Soliditet, % 36,6 41,1 36,6 41,1 43,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 28,3 7,9 28,3 7,9 26,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Hässleholm den 5 juli 2018

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2018 – 31 maj 2018

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2018-03-01 2017-03-01 2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
  -2018-05-31 -2017-05-31 -2018-05-31 -2017-05-31 -2017-08-31
Nettoomsättning, MSEK 22,6 9,3 180,2 784,3 1 065,7
Rörelseresultat, MSEK -10,0 -7,3 23,0 12,1 40,2
Resultat före skatt, MSEK -5,7 -7,8 31,8 16,0 34,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -0,6 0,0 4,0 4,1 3,7
Periodens resultat, MSEK -4,6 -5,7 38,7 11,5 24,5
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,18 -0,22 1,56 0,49 1,02
Eget kapital per aktie, SEK 26,45 25,94 26,45 25,94 26,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -356,1 -127,0 -645,0 13,1 91,0
Balansomslutning, MSEK 1 605,8 871,9 1 605,8 871,9 900,8
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK -515,1 94,5 -515,1 94,5 167,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 3 885,0 1 305,7 3 885,0 1 305,7 1 061,0
Under perioden drifttagna verk, antal 0,0 0,0 2,0 16,0 25,0
Verk överlämnade till kund, antal 1,8 0,0 5,2 24,0 36,8
Under perioden drifttagna verk, MW 0,0 0,0 4,4 52,8 72,2
Verk överlämnade till kund, MW 1,4 0,0 8,9 68,9 92,8
Förvaltade MW 337,2 331,8 337,2 331,8 351,0
Elproduktion, GWh 6,3 11,6 25,1 48,7 58,6
Soliditet, % 41,1 74,3 41,1 74,3 73,2
Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg 8,2 2,3 3,7

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilagor

Eolus Vind AB
Interimsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 31 maj 2017

Hässleholm, 2017-07-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 – 31 maj 2017

 -- Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -5,7 (-11,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0
   (14,6) MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en
   total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
 -- I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind
   Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har
   tillträtt sin andel av bolaget.
 -- I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för
   en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126
   3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under
   sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas
   av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en
   del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva
   rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under
   de 15 år den är berättigad till certifikat.Koncernens        Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2017-03-01  2016-03-01  2016-09-01  2015-09-01  2015-09-01
         -2017-05-31 -2016-05-31 -2017-05-31 -2016-05-31 -2016-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning     9,3    158,0    784,3    635,1    693,4
, MSEK                                     
Rörelseresultat     -7,3    -11,7     12,1     -9,9    -15,9
, MSEK                                     
Resultat före      -7,8    -13,8     16,0    -23,0    -29,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     0,0     0,7     4,1     -5,3     -5,0
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        -5,7    -11,1     11,5    -18,6    -23,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      -0,22    -0,43     0,49    -0,72    -0,92
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      25,94    27,15    25,94    27,15    26,94
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    -127,0    -53,0     13,1    120,9    134,2
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin    871,9   1 037,1    871,9   1 037,1   1 269,6
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      94,5    145,1     94,5    145,1    139,8
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per    1 305,7    618,3   1 305,7    618,3    620,7
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      0,0     7,0     16,0     14,0     14,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk           0,0     5,8     24,0     21,8     26,5
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden      0,0     14,6     52,8     37,7     37,7
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk           0,0     11,9     68,9     51,5     57,6
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      11,6     20,8     48,7    106,0    123,6
 GWh                                      
Soliditet, %      74,3     65,2     74,3     65,2     52,9
Avkastning på      neg     neg     2,3     neg     neg
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon -46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 5
juli 2017 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 31 maj 2016

Hässleholm, 2016-07-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2016 – 31 maj 2016

 -- Nettoomsättningen uppgick till 158,0 (346,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (37,6) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till -13,8 (34,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till
   -11,1 (34,5) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med 0,6 (-1,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (1,39) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 7 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 14,6 (0)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades motsvarande 5,8 (14,2) vindkraftverk med en
   total effekt om 11,9 (22,5) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   20,8 (45,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (392) SEK/MWh.
 -- I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken
   (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om
   19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken
   ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent
   och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en
   option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 -- I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling
   i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.
 -- I april tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av
   vindkraftverken i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun.
 -- I april överlämnades vindpark Ullavi bestående av tre vindkraftverk av
   modell Vestas V100 1,8 MW till köparna KumBro AB.
Koncernens        Q3      Q3    Q1-Q3    Q1-Q3    Helår
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2016-03-01  2015-03-01  2015-09-01  2014-09-01  2014-09-01
         -2016-05-31 -2015-05-31 -2016-05-31 -2015-05-31 -2015-08-31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning    158,0    346,4    620,5   1 456,2   1 502,1
, MSEK                                     
Rörelseresultat    -11,7     37,6     -9,9    150,9     90,0
, MSEK                                     
Resultat före     -13,8     34,6    -23,0    132,7     75,2
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     0,7     -1,6     -5,3     -2,4     3,7
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens       -11,1     34,5    -18,6    125,4     80,0
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      -0,43     1,39     -0,7     5,06     3,25
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      27,1    41,17     27,1    41,17    29,36
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    -53,0    342,7    106,2    742,2    714,9
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 037,1   1 490,7   1 037,1   1 490,7   1 259,4
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      145,1    327,8    145,1    327,8     52,6
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     473,0    420,3    473,0    420,3    424,2
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      7,0     0,0     14,0     33,0     33,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk           5,8     14,2     21,8     52,8     54,1
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden     14,6     0,0     37,7     68,6     68,6
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          11,9     22,5     51,5     99,3    101,9
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      20,8     45,2    106,0    210,9    242,3
 GWh                                      
Soliditet, %      65,2     68,8     65,2     68,8     58,1
Avkastning på      neg     13,8     neg     12,8     9,7
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 
--------------------------------------------------------------------------------


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6
juli 2016 kl. 08.30 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Delårsrapport

Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2014 – 31 maj 2015

Hässleholm, 2015-07-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2015 – 31 maj 2015

 -- Nettoomsättningen uppgick till 346,4 (110,9) MSEK.
 -- Rörelseresultatet uppgick till 37,6 (7,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick
   till 34,6 (0,5) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,5
   (-2,8) MSEK.
 -- Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende
   finansiella derivatinstrument med -1,2 (-4,0) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (-0,10) SEK
   per aktie.
 -- Under perioden togs 0 (11) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (22)
   MW i drift.
 -- Under perioden överlämnades 14,2 (3,2) vindkraftverk med en total effekt om
   22,5 (6,4) MW till kunder.
 -- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   45,2 (41,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 392 (463) SEK/MWh.
 -- I mars överlämnades vindpark Skalleberg bestående av 10 vindkraftverk av
   modellerna Vestas V100/V90 med en effekt om 18,4 MW till kund. I och med
   detta har samtliga 29 vindkraftverk som omfattas av elförsäljningsavtalet
   med Google överlämnats till kund.Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 -- Den 2 juni 2015 hölls en extra bolagsstämma som beslutade att till
   aktieägarna överföra 249,1 MSEK, motsvarande 10 SEK per aktie. Detta genom
   en split av befintliga aktier med automatisk inlösen av varannan aktie
   efter spliten. Likvid för inlösenaktierna utbetalades den 3 juli.
 -- I juni beställde Eolus fyra vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Av
   dessa ska tre uppföras i vindpark Stångby i Lunds kommun och ett i Önnarp i
   Trelleborgs kommun.

Koncernens    Q3      Q3      Q1-Q3    Q1-Q3    Helår   
 resultat i                                   
 korthet                                    
         2015-03-01  2014-03-01  2014-09-01  2013-09-01  2013-09-01
         -2015-05-31 -2014-05-31 -2015-05-31 -2014-05-31 -2014-08-31
Nettoomsättning    346,4    110,9   1 456,2    414,3    465,8
, MSEK                                     
Rörelseresultat     37,6     7,0    150,9     51,9     41,6
, MSEK                                     
Resultat före      34,6     0,5    132,7     33,0     13,1
 skatt, MSEK                                  
Värdeförändring     -1,6     -5,1     -2,4    -14,2    -23,3
ar derivat före                                 
 skatt, MSEK                                  
Periodens        34,5     -2,8    125,4     21,5     9,9
 resultat, MSEK                                 
Resultat per      1,39    -0,10     5,06     0,90     0,44
 aktie                                     
 före/efter                                   
 utspädning,                                  
 SEK                                      
Eget kapital      41,17    38,05    41,17    38,05    37,61
 per aktie, SEK                                 
Kassaflöde från    342,7    -223,0    742,2    -369,5    -487,8
 den löpande                                  
 verksamheten,                                 
 MSEK                                      
Balansomslutnin   1 490,7   1 618,3   1 490,7   1 618,3   1 929,8
g, MSEK                                     
Nettoskuld -      327,8    -298,8    327,8    -298,8    -421,2
 /nettokassa +,                                 
 MSEK                                      
Orderstock per     420,3     94,5    420,3     94,5    218,1
 balansdagen,                                  
 MSEK                                      
Under perioden      0,0     11,0     33,0     20,0     27,0
 drifttagna                                   
 verk, antal                                  
Verk          14,2     3,2     52,8     12,6     13,9
 överlämnade                                  
 till kund,                                   
 antal                                     
Under perioden      0,0     22,0     68,6     39,6     53,0
 drifttagna                                   
 verk, MW                                    
Verk          22,5     6,4     99,3     25,0     27,4
 överlämnade                                  
 till kund, MW                                 
Elproduktion,      45,2     41,3    210,9    136,0    172,1
 GWh                                      
Soliditet       68,8%    58,5%    68,8%    58,5%    48,5%
Avkastning på      13,8 Neg         12,8     2,4     1,2
 eget kapital                                  
 efter skatt, %                                 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7
juli 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Eolus Vind AB – Delårsrapport 1 september 2013 – 31 maj 2014

Hässleholm, 2014-07-08 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2014 – 31 maj 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 110,9 (43,1) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 (14,4) MSEK. Resultat före skatt
   uppgick till 0,5 (10,6) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till
   -2,8 (7,1) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 (0,29) SEK
   per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -4,0 (+7,5) MSEK.
 -- Under kvartalet etablerades 11 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om
   22 MW, varav 3 (0) vindkraftverk har överlämnats till kund.
 -- Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till
   41,3 (65,1) GWh med en genomsnittlig intäkt på 463 (551) SEK/MWh.
 -- I mars ingick Eolus tre kreditavtal med Handelsbanken om sammanlagt 770
   MSEK. Avtalen består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 MSEK för
   checkräknings-kredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 MSEK för
   finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar samt en 18
   månaders byggkredit om 440 MSEK för finansiering av etablering av de 29
   vindkraftverk som Eolus uppför under kalenderåret 2014 och som omfattas av
   det elförsäljningsavtal Eolus tecknat med Google.


Verksamhetsårets nio månader, 1 september 2013 – 31 maj 2014

 -- Nettoomsättningen uppgick till 414,3 (511,4) MSEK.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51,8 (118,8) MSEK. Resultat före
   skatt uppgick till 33,0 (102,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt
   uppgick till 21,5 (116,2) MSEK.
 -- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,90 (4,79) SEK
   per aktie.
 -- Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella
   derivatinstrument med -11,1 (+27,2) MSEK.
 -- Ackumulerat under niomånadersperioden etablerades 20 (22) nya vindkraftverk
   med en total effekt om 39,6 (46,1) MW, varav 10 (7) vindkraftverk har
   överlämnats till kund.
 -- Ackumulerat under räkenskapsåret uppgick elproduktionen från koncernens
   vindkraftverk till 136,0 (191,4) GWh med en genomsnittlig intäkt på 505
   (541) SEK/MWh.Väsentliga händelser efter balansdagen

 -- I juni förvärvade Eolus genom det nystartade finska dotterbolaget Eolus Oy
   två projekt under utveckling i Finland av Auria Wind ltd. Projekten
   Loimaa-Alastaro och Huittinen är belägna i sydvästra Finland och har plats
   för upp till 15 vindkraftverk med en installerad effekt om cirka 50 MW.
 -- I slutet av juni togs den första av fyra parker i drift där Eolus ingått
   avtal med Google om försäljning av el under tio år. Vindkraftsparken
   Ramsnäs i Laxå kommun bestående av sju vindkraftverk färdigställdes endast
   sju månader efter det att verk och entreprenader upphandlats. Ytterligare
   en vindkraftpark som omfattas av avtalet med Google beräknas att
   färdigställas under räkenskapsårets fjärde kvartal. Även de båda
   återstående parkerna är under etablering och kommer att tas i drift under
   första halvåret nästa räkenskapsår. Eolus för förhandlingar med investerare
   om försäljning av vindkraftsparkerna.Resultat i korthet

--------------------------------------------------------------------------------
                    Q3    Q3   Q1-Q3  Q1-Q3   Helår
                 2014-03- 2013-03- 2013-09- 2012-09 2012-09-
                    01    01    01   -01    01
                 -2014-05 -2013-05 -2014-05 -2013-0 -2013-08
                   -31    -31    -31   5-31    -31
--------------------------------------------------------------------------------
Nettoomsättning, MSEK        110,9   43,1   414,3  511,4  1 204,9
Rörelseresultat, MSEK         7,0   14,4   51,8  118,8   146,7
Resultat före skatt, MSEK       0,5   10,6   33,0  102,9   135,3
Periodens resultat, MSEK       -2,8    7,1   21,5  116,2   141,6
Resultat per aktie före och     -0,10   0,29   0,90   4,79   5,75
 efter utspädning, SEK                             
Eget kapital per aktie, SEK     38,05   37,71   38,05  37,71   38,66
Under perioden etablerade verk,    11     0    20    22    30
 antal                                     
Under perioden etablerade verk,   22,0    0,0   39,6   46,1   62,1
 MW                                       
Nettoförändring verk för       15,6   -0,2   14,3   18,9   -17,0
 elproduktion, MW                                
Elproduktion, GWh          41,3   65,1   136,0  191,4   220,9
--------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av nästan 450
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 77 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 197 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America