Hoppa till innehållet

Investeringsbeslut och byggstart i tre svenska projekt

1 januari–31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 44 (277) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 (-12) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -29 (-12) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -32 (-15) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,30 (-0,61) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 939 (825) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för vindkraftsprojekten Fågelås, Boarp och Dållebo i Sverige om totalt 88 MW. Avtal om leverans av vindkraftverk tecknades med Vestas.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojekt Blekinge offshore om 1 000 MW utanför Blekinges kust.
 • Eolus och Simply Blue Group kom överens om att överföra hela ägandet av samarbetsbolaget SeaSapphire, som utvecklar flytande vindkraftsprojekt till havs, till Eolus.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, beslutade att lämna Eolus per 30 juni 2024.

Koncernens resultat i korthet

MSEK Enhet Q1 2024 Q1 2023 Rullande 12
apr – mar
Helår 2023
Nettoomsättning MSEK 44 277 2 069 2 301
Rörelseresultat MSEK -29 -12 747 764
Resultat före skatt MSEK -29 -12 702 719
Periodens resultat MSEK -32 -15 556 573
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -1,30 -0,61 22,31 23,00
Eget kapital per aktie SEK 61,45 38,88 61,45 60,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 20 -236 104 -152
Balansomslutning MSEK 2 958 1 951 2 958 2 808
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -112 55 -112 -118
Orderstock per balansdagen MSEK 662 1118 662 665
Energianläggningar i etableringsfas MW 456 394 456 368
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 400 125 525
Projektportfölj MW 28 095 24 477 28 095 26 836
Förvaltade energianläggningar MW 939 825 939 941
Soliditet % 54 53 54 56
Avkastning på eget kapital efter skatt % 44 13 44 46

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.
I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-report-2024/
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048260
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Starkt kvartal avslutar rekordåret 2023 – höjd utdelning föreslås

1 oktober–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (366) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 99 (27) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 94 (58) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 71 (41) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,85 (1,66) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.

1 januari–31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 301 (2 356) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 764 (80) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 719 (109) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 573 (116) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 23,00 (-0,22) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 941 (882) MW.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,25 (1,50) SEK per aktie, vilket är en höjning med 50 procent jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus färdigställde och lämnade över de svenska land-baserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk och 125 MW installerad effekt.
 • Eolus förvärvade YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. I förvärvet ingick projekt om 2,3 GW och 16 anställda.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen och Mark- och miljödomstolen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Najaderna om 1 000–1 700 MW utanför Tierps kommun i Uppsala län.
 • Eolus och Volvo Cars tecknade en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen utanför Sundsvall.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q4 2023 Q4 2022 12 månader 2023 12 månader 2022
Nettoomsättning MSEK 155 366 2 301 2 356
Rörelseresultat MSEK 99 27 764 80
Resultat före skatt MSEK 94 58 719 109
Periodens resultat MSEK 71 41 573 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 2,85 1,66 23,00 -0,22
       
Eget kapital per aktie SEK 60,63 39,47 60,63 39,47
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -407 -139 -152 -191
Balansomslutning MSEK 2 808 1 919 2 808 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK -118 258 -118 258
       
Orderstock per balansdagen MSEK 665 1 329 665 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 368 794 368 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 125 525
Projektportfölj MW 26 836 21 880 26 836 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 941 882 941 882
       
Soliditet % 56 54 56 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 46 neg 46 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002670
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Positivt kvartal med fokus på färdigställande av projekt

1 juli–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 (111) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 159 (-8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 134 (-11) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 94 (-11) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,79 (-0,45) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

1 januari–30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (1 991) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 665 (54) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 625 (51) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 502 (75) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 20,14 (-1,88) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (882) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Tillståndsansökan lämnades in till regeringen och Mark- och miljödomstolen avseende Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp i juli och avslutade sin anställning i oktober.
 • För att skapa optimala förutsättningar för tillståndsgivning och realisering av de havsbaserade projekten inleddes en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skiljedom meddelades i en entreprenadstvist rörande vindkraftsparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen. Domen innebär en positiv resultatpåverkan om 85 miljoner kronor i tredje kvartalet och en negativ påverkan på kassaflödet om 28 miljoner kronor i fjärde kvartalet.
 • Eolus tecknade en avsiktsförklaring med Volvo Cars om samarbete kring det havsbaserade projektet Västvind.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan till regeringen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Arkona om 1 400 MW utanför Sveriges sydkust.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q3 2023 Q3 2022 9 månader 2023 9 månader 2022 Rullande 12
okt-sep
Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 127 111 2 146 1 991 2 511 2 356
Rörelseresultat MSEK 159 -8 665 54 691 80
Resultat före skatt MSEK 134 -11 625 51 684 109
Periodens resultat MSEK 94 -11 502 75 543 116
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK 3,79 -0,45 20,14 -1,88 21,81 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 59,44 38,25 59,44 38,25 59,44 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -369 -204 255 -53 116 -191
Balansomslutning MSEK 2 709 1 880 2 709 1 880 2 709 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 300 401 300 401 300 258
Orderstock per balansdagen MSEK 726 682 726 682 726 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 400 0 400 0
Projektportfölj MW 25 467 17 843 25 467 17 843 25 467 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 882 817 882 817 882
Soliditet % 57 54 57 54 57 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 45 neg 45 neg 45 neg
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

I samband med presentationen ges möjlighet att ställa frågor muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via webbsändningen. Presentationen hålls på engelska.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002564
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Rekordstarkt resultat efter projektförsäljning och framsteg i USA

1 april–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 742 (1 448) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 517 (220) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 503 (221) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 422 (225) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,97 (4,12) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

1 januari–30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 019 (1 880) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 506 (62) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 491 (62) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 407 (87) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,36 (-1,43) SEK.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 817 (912) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus sålde vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog om totalt 125 MW till BKW.
 • Eolus fick en betydande delbetalning sedan en viktig milstolpe uppnåtts i det sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, som såldes i oktober 2022.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.
 • Göteborgs Hamn AB förvärvade fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus fattade investeringsbeslut för batterilagerprojektet Pome i USA om 100 MW och tecknade avtal om leverans av batterisystem.
 • Eolus lämnade in tillståndsansökan för det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind om 1 000 MW utanför Göteborg.
 • Michiel Messing, Head of Construction, lämnade Eolus ledningsgrupp per 21 juli, mot bakgrund av att han kommer att lämna sin anställning på Eolus i oktober.
 • Eolus inledde en strategisk översyn av verksamheten inom havsbaserad vindkraft i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för tillståndsgivning och realisering av projekten.
 • Tiina Partanen tillträdde som ny landschef i Finland den 10 augusti.

Koncernens resultat i korthet

Enhet Q2 2023 Q2 2022 6 månader 2023 6 månader 2022 Rullande 12 jul-jun Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 1 742 1 448 2 019 1 880 2 496 2 356
Rörelseresultat MSEK 517 220 506 62 525 80
Resultat före skatt MSEK 503 221 491 62 538 109
Periodens resultat MSEK 422 225 407 87 437 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 16,97 4,12 16,36 -1,43 17,57 -0,22
Eget kapital per aktie SEK 55,86 37,87 55,86 37,87 55,86 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 860 315 624 152 280 -191
Balansomslutning MSEK 2 496 1 844 2 496 1 844 2 496 1 919
Nettoskuld – /nettokassa + MSEK 870 598 870 598 870 258
Orderstock per balansdagen MSEK 845 699 845 699 845 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 514 786 514 786 514 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 400
Projektportfölj MW 25 446 17 428 25 446 17 428 25 446 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 817 912 817 912 817 882
Soliditet % 58 54 58 54 58 54
Avkastning på eget kapital efter skatt % 37 neg 37 neg 37 12
           

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q2-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200944
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Hässleholm 2023-05-11

1 januari–31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15 (-138) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 (-5,55) SEK.
 • Under perioden färdigställdes energianläggningar med en total effekt om 400 (0) MW och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 825 (914) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Vindpark Öyfjellet i Norge färdigställdes och övertogs av Øyfjellet Wind AS.
 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Göteborgs Hamn AB beslutade att förvärva fem procent av Eolus havsbaserade projekt Västvind utanför Göteborg.
 • Eolus tecknade samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för drygt 600 MW på bolagets mark i Finland.

KONCERNENS RESULTAT I KORTHET

  Enhet Q1 2023 Q1 2022 Rullande 12 apr-mar Helår 2022
Nettoomsättning MSEK 277 432 2 201 2 356
Rörelseresultat MSEK -12 -158 227 80
Resultat före skatt MSEK -12 -159 256 109
Periodens resultat MSEK -15 -138 239 116
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,61 -5,55 4,73 -0,22
           
Eget kapital per aktie SEK 38,88 34,16 38,88 39,49
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -236 -164 -264 -191
Balansomslutning MSEK 1 951 2 021 1 951 1 919
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 55 345 55 258
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 118 1 195 1 118 1 329
Energianläggningar i etableringsfas MW 394 786 394 794
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 400 0 400 0
Projektportfölj MW 24 477 15 904 24 477 21 880
Förvaltade energianläggningar MW 825 914 825 882
           
Soliditet % 53 60 53 54
Avkastning på eget kapital efter skatt %               12,9  neg               12,9               11,8
           

Presentation av rapporten

Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q1-2023
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200758
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.30 CEST.

 

OM EOLUS

Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm 2023-02-16

1 oktober–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 366 (1 009) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27 (-4) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 58 (-9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 41 (-7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 (-0,20) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.

1 januari–31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 356 (2 614) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 (-25) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 109 (-40) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 116 (-24) MSEK, varav -5 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (914) MW.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,50) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

 • I oktober sålde Eolus ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har erhållit en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde befattningen 24 oktober 2022.
 • Eolus rekryterade Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av koncernens ledningsgrupp. Christer tillträdde den 1 februari 2023.
 • Eolus och Simply Blue Group tecknade avtal om att tillsammans utveckla fyra havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön
  via ett joint venture kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus.
 • Undersökningstillstånd erhölls för de två havsbaserade vindkraftsparkerna Wellamo och Tuulia i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och PNE tecknade avtal om att gemensamt utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Kurzéme i Lettland via ett joint venture. 
Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 12 månader
  Enhet 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning MSEK 366 1 009 2 356 2 614
Rörelseresultat MSEK 27 -4 80 -25
Resultat före skatt MSEK 58 -9 109 -40
Periodens resultat MSEK 41 -7 116 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 1,66 -0,20 -0,22 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 39,47 39,50 39,47 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -139 -381 -191 -97
Balansomslutning MSEK 1 919 1 885 1 919 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 258 439 258 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 329 1 793 1 329 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 794 737 794 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47
Projektportfölj MW 21 880 13 823 21 880 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 914 882 914
           
Soliditet % 54 67 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg   neg   neg   neg 

 

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Webbsändning
Om du önskar delta via webbsändningen använder du nedanstående länk:
https://ir.financialhearings.com/eolus-q4-2022
Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via följande länk:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009601
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm 2022-11-17

1 juli–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 111 (691) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 (0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -11 (-5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 (2) MSEK, varav -11 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,45 (0,19) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

1 januari–30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 991 (1 606) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 54 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 51 (-30) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 75 (-17) MSEK, varav -47 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,88 (-0,55) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 882 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökade Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, chef för Delivery & Construction, Heléne Sebrén, HR-chef och Magnus Axelsson, nytillträdd vice vd och operativ chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus sålde i oktober ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA, med förväntad initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD.
 • Inga Abolina anställdes som Head of Baltics och tillträdde 24 oktober 2022

 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 9 månader 9 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 okt-sep 2021
Nettoomsättning MSEK 111 691 1 991 1 606 2 999 2 614
Rörelseresultat MSEK -8 0 54 -21 49 -25
Resultat före skatt MSEK -11 -5 51 -30 41 -40
Periodens resultat MSEK -11 2 75 -17 69 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,45 0,19 -1,88 -0,55 -2,08 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 38,25 39,55 38,25 39,55 38,25 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -204 -30 -53 284 -433 -97
Balansomslutning MSEK 1 880 1 844 1 880 1 844 1 880 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 401 532 401 532 401 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 682 3 658 682 3 658 682 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 843 9 057 17 843 9 057 17 843 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 882 921 882 921 882 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  0,2  neg                  0,2  neg   neg 
               

 * för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 19 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 566 426 92
Från Storbritannien: +44 3333 009 032
Från USA: +1 646 722 4904

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/eolus-q3-2022

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, CEO, telefon 0702–65 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon 0709-32 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 17 november 2022 kl. 08.30 CET.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 30 augusti 2022

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 448 (673) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 220 (8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 221 (-4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 225 (-2) MSEK, varav 103 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,12 (-0,06) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 880 (915) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62 (-21) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 62 (-25) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 87 (-18) MSEK, varav -36 MSEK är hänförligt till Eolus aktieägare efter avdrag för minoritetens andel.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,43 (-0,74) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (47) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 912 (921) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Eolus och Hydro REIN tecknade den 15 april 2022 avtal om försäljning av 75 % av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG. Den 14 juni tillträdde MEAG aktierna i projektbolaget.
 • Ytterligare försening för projekt Öyfjellet kommunicerades.
 • Eolus tecknade avtal med DalaVind AB om att utöka ägarandelen till 49 % i vindkraftsprojektet Fageråsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus säkerställde finansiering om 1 500 MSEK genom att teckna kreditavtal med Swedbank om totalt 1 200 MSEK och utöka kreditavtalet med Svensk Exportkredit till 300 MSEK.
 • Från 1 september utökar Eolus ledningsgruppen med Michiel Messing, Head of Delivery & Construction och Heléne Sebrén, HR-chef. Samtidigt tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef och medlem av ledningsgruppen.
Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 6 månader 6 månader Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 2022 2021 jul-jun 2021
Nettoomsättning MSEK 1 448 673 1 880 915 3 579 2 614
Rörelseresultat MSEK 220 8 62 -21 58 -25
Resultat före skatt MSEK 221 -4 62 -25 48 -40
Periodens resultat MSEK 225 -2 87 -18 82 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK 4,12 -0,06 -1,43 -0,74 -1,44 -0,74
               
Eget kapital per aktie* SEK 37,87 39,14 37,87 39,14 37,87 39,50
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 315 367 152 316 -261 -97
Balansomslutning MSEK 1 844 1 805 1 844 1 805 1 844 1 885
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 598 563 598 563 598 439
               
Orderstock per balansdagen MSEK 699 4 359 699 4 359 699 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 477 786 477 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 47 0 47 0 47
Projektportfölj MW 17 428 9 000 17 428 9 000 17 428 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 912 921 912 921 912 914
               
Soliditet* % 54 54 54 54 54 67
Avkastning på eget kapital efter skatt* %  neg                  3,7  neg                  3,7  neg   neg 

* för definition av alternativa finansiella nyckeltal se sidan 18 i rapporten.

Presentation av rapporten
Idag kl. 10.00 presenterar VD Per Witalisson och CFO Catharina Persson rapporten vid en webbsändning med telefonkonferens.

Länk till webbsändningen: 
https://tv.streamfabriken.com/eolus-q2-2022

Telefonnummer till telefonkonferensen:
Från Sverige: +46 8 505 58 358
Från Storbritannien: +44 3333 009 267
Från USA: +1 646 722 4903

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon +46 (0)76-116 71 99

 

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 18 maj 2022

1 januari–31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.
 • Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022–2024.
 • Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.
 • Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.
 • Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus och Hydro REIN tecknade avtal om försäljning av 75 procent av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön till MEAG.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2022.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.
Koncernens resultat i korthet   Q1 Q1 Rullande 12 Helår
  Enhet 2022 2021 apr-mar 2021
Nettoomsättning MSEK 432 242 2 804 2 614
Rörelseresultat MSEK -158 -29 -154 -25
Resultat före skatt MSEK -159 -21 -178 -40
Periodens resultat MSEK -138 -17 -145 -24
Resultat per aktie före/efter utspädning SEK -5,55 -0,67 -5,62 -0,74
           
Eget kapital per aktie SEK 34,16 41,30 34,16 39,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -164 -51 -209 -97
Balansomslutning MSEK 2 021 1 856 2 021 1 885
Nettoskuld – /nettokassa +  MSEK 345 239 345 439
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 195 5 000 1 195 1 793
Energianläggningar i etableringsfas MW 786 524 786 737
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 47 47
Projektportfölj MW 15 904 7 798 15 904 13 823
Förvaltade energianläggningar MW 914 874 914 914
           
Soliditet % 60 55 60 67
Avkastning på eget kapital efter skatt %  neg             6,1  neg   neg 


För ytterligare information, kontakta:

Per Witalisson, VD, +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70-932 97 77
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 (0)76-116 71 99

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschef Karin Wittsell Heydls försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.30 CEST.

Kort om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 

www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 18 februari 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober 2021 – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 009 (1 069) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 (70) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -9 (24) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 (16) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (0,63) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.

Verksamhetsåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 614 (2 469) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -25 (280) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -40 (183) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -24 (198) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 (7,96) SEK.
 • Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 47 (324) MW i drift och överlämnades till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (903) MW.
 • För verksamhetsåret föreslår styrelsen en utdelning på 1,50 (2,00) SEK per aktie, vilket motsvarar en oförändrad nivå beaktat att föregående år omfattade 16 månader.

Väsentliga händelser under perioden

 • På grund av tillståndsfrågor sades avtal avseende byggnation av 68 MW vindkraft upp av kund i oktober. Elförsäljningsavtal avseende de aktuella projekten överfördes till nya projekt och utökades till att omfatta 117 MW.
 • 50% av en 672 MW stor projektportfölj i tidig utvecklingsfas i södra Sverige avyttrades till Hydro REIN. Initial likvid erhölls i januari. Parterna avser att utveckla projekten gemensamt.
 • Turbinavtal om 42 vindkraftverk med en effekt om 260 MW tecknades för projekt Stor-Skälsjön.
 • Det 120 MW stora batterilagerprojektet Cald i Los Angeles såldes till Aypa. Eolus kommer fortsätta att utveckla projektet åt kunden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Eolus vice VD tillika operativ chef, Marcus Landelin, lämnar sin tjänst i april. Ersättningsrekrytering pågår.
 • Färdigställandet av det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet förväntas bli ytterligare försenat och beräknas färdigställas under andra kvartalet 2022.
 • Uppdaterade finansiella målsättningar kommuniceras baserade på affärsplan 2022-2024.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 12 2022. Årsstämman kommer att hållas den 19 maj 2022. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (2,00) SEK.

 

Koncernens resultat i korthet   Q4 Q4 12 månader 16 månader
  Enhet 2021 2020 2021 sep 19-dec 20
Nettoomsättning MSEK 1 009 1 069 2 614 2 469
Rörelseresultat MSEK -4 70 -25 280
Resultat före skatt MSEK -9 24 -40 183
Periodens resultat MSEK -7 16 -24 198
Resultat per aktie före/efter utspädning* SEK -0,20 0,63 -0,74 7,96
           
Eget kapital per aktie* SEK 39,50 41,63 39,50 41,63
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -381 -108 -97 -484
Balansomslutning MSEK 1 885 1 808 1 885 1 808
Nettoskuld – /nettokassa + * MSEK 439 304 439 304
           
Orderstock per balansdagen MSEK 1 793 5 131 1 793 5 131
Energianläggningar i etableringsfas MW 737 524 737 524
Drifttagna och överlämnade energianläggningar MW 0 0 47 324
Projektportfölj MW 13 823 7 830 13 823 7 830
Förvaltade energianläggningar MW 914 903 914 903
           
Soliditet* % 67 57 67 57
Avkastning på eget kapital efter skatt* % neg 2,3 neg 20,6**

 

 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, +46 (0)70 932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America