Hoppa till innehållet

Eolus ansöker om vindkraft med lokala fördelar i Herrljunga

Idag har Eolus skickat in en ansökan om miljötillstånd för Kesemossen vindkraftspark cirka tre kilometer väster om Ljung i Herrljunga kommun. Med fem vindkraftverk beräknas parken producera 135 GWh el per år, motsvarande årsbehovet av hushållsel för ungefär 27 000 villor.

– Det är projekt med väldigt goda förutsättningar, unikt på flera sätt, säger projektledare Emma Lundström.
Förutom goda vindförhållanden och ovanligt få intressekonflikter i området finns här en engagerad grupp av lokala markägare som brinner för projektet och har förhandlat fram en engångsersättning som ska fördelas till närboende. Dessutom utlovar Eolus årligt bygdemedel till utveckling av lokal natur och kultur, samt en ersättningsmodell till de som bor närmast vindkraftverken.
– Det känns fint att alla markägare är lokala och väldigt måna om traktens utveckling. Eftersom det är ett så bra projekt på många sätt finns det också en ekonomisk marginal som vi kan dela med oss av, säger Emma Lundström.

Det har gått drygt ett år sedan Eolus höll samråd med allmänheten för att få in underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som skickas med ansökan.
– Vi har gjort grundliga inventeringar av djur och natur och utredningar kopplade till boendemiljö och känner oss trygga med att ansöka om miljötillstånd, säger Emma Lundström.

Västra Götalandsregionen är i stort behov av fossilfri el för att möjliggöra den omställning som industri- och transportsektorn är mitt uppe i. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan, och för att företagen ska klara sig i global konkurrens. Kesemossen vindkraftspark kan bli en viktig del i en förnybar framtid.

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken har skickats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, där miljöprövningsprocessen nu inleds. Får Kesemossen vindkraftspark tillstånd är bedömningen att den kan byggas och sättas i drift 2028/2029. Ansökan omfattar flera hundra sidor och till huvudinlagan och miljökonsekvensbeskrivningen med teknisk beskrivning bifogas 15 bilagor; buller-, skugg- och synbarhetsutredningar, rapporter från tre års fågelinventeringar, arkeologisk utredning, landskapsbildsanalys, fladdermusinventering från yngel- respektive migrationsperiod och naturvärdesinventering, för att nämna några – allt enligt kraven i den svenska miljölagstiftningen.

Kort om projektet
Namn: Kesemossen vindkraftpark
Antal verk: max 5 st
Areal projektområde: ca 2 km²
Totalhöjd: max 300 m
Beräknad årlig elproduktion: 135 GWh
Planerad driftstart: 2029

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America