Hoppa till innehållet

Kesemossen

Eolus har ansökt om att etablera vindkraft inom ett område benämnt "Kesemossen" i Herrljunga kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

135 GWh

Snabba fakta

Namn

Kesemossen vindkraftpark

Antal verk

Max 5 st

Areal projektområde

ca 2 km²

Totalhöjd

300 m

Planerad driftstart

2029

Om projektet

Området är cirka 2 km² stort och beläget cirka 3 km väster om Ljung, 10 km söder om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda i Västra Götalands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftpark med upp till fem vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 300 meter. Den förväntade nettoproduktionen av el från fem vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 135 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 27 000 hushåll.

Ansökan skickad till Mark- och miljödomstolen

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken har skickats till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, där miljöprövningsprocessen sker. Får Kesemossen vindkraftspark tillstånd är bedömningen att den kan byggas och sättas i drift 2028/2029. Ansökan omfattar flera hundra sidor och till huvudinlagan och miljökonsekvensbeskrivningen med teknisk beskrivning bifogas 15 bilagor; buller-, skugg- och synbarhetsutredningar, rapporter från tre års fågelinventeringar, arkeologisk utredning, landskapsbildsanalys, fladdermusinventering från yngel- respektive migrationsperiod och naturvärdesinventering, för att nämna några – allt enligt kraven i den svenska miljölagstiftningen.

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Samråd för projektet genomfördes under vintern 2022/våren 2023. Därtill har Eolus gjort ett antal tidiga remissutskick till utvalda myndigheter under 2020. Då verksamheten härefter har utökats till att också omfatta vattenverksamhet innefattande byggnation av vägar över vissa vattendrag, vilket fordrar begränsade arbeten i vattendragen, hölls vintern 2023 ett kompletterande avgränsningssamråd. Detta pågick till 11 december 2023.

Vattenverksamhet kommer att behöva genomföras för att möjliggöra passager över vattendrag inom området. Vattenverksamheten utgörs följaktligen av anläggande av för vägpassage nödvändiga anläggningar, såsom t.ex. trummor, kulvertar och stöd för väg.

Ersättning till närboende

Eolus presenterade i februari 2024 en modell för intäktsdelning i Kesemossen:

Närboendeersättning: Gäller de som bor inom ett avstånd som motsvarar tio gånger vindkraftsverkens höjd. I Kesemossen undersöker Eolus möjligheten att bygga max 300 meter höga verk vilket innebär att det som mest rör de som bor inom tre kilometer. Ersättningen beror på närhet till vindkraftverken, slutlig utformning av vindkraftsparken och intäkterna från elen den producerar. Vi har satt en årlig minimiersättning på 1500 kronor per bostad. De som får maximal ersättning får runt 17 000* kronor om året.

Bygdemedel: Årlig summa på runt 800 000 kronor* till satsningar på lokal kultur och natur.

Arrende: Markägarna får ersättning för att de upplåter mark till vindkraftsparken.

Engångsersättning: Markägarna har förhandlat fram en summa som de i samtal med Eolus kommer att fördela till närboende. Detta avtal är unikt för just Kesemossen och har kommit till på markägarnas initiativ.

*Modellen bygger på intäktsdelning, vilket innebär att summorna varierar boende på elpris och produktion. Här beskriver vi ersättningen enligt ett genomsnitt baserat på en elprisprognos för parkens tio första produktionsår.

Vad händer nu?

För närvarande sammanställs de synpunkter som kom in under samrådsprocessen tillsammans med övriga utredningsresultat. Resultatet blir en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att utgöra en viktig del i den miljötillståndsansökan som Eolus planerar lämna in till Miljöprövningsdelegationen hos Västra Götalands länsstyrelse under 2024.

 

Milstolpar

2022

Förstudie

vår 2023

Samråd

höst/vinter 2023

Kompletterande samråd

vinter 2023/2024

Miljökonsekvensbeskrivning

maj 2024

Ansökan skickad

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America